Leveranse / Omfang 

Waveit AS, org.nr. 825769412 (heretter kalt Leverandør), skal levere tjenester til Kunden i henhold til den  avtalte varighet, funksjonalitet og kapasitet. 

 1. Inngåelse av avtale

  Avtale mellom Leverandør og Kunden er inngått når Leverandør har bekreftet og godkjent Kundens  bestilling, subsidiært når tjenestene tas i bruk av kunden dersom dette skjer først. Kunden betraktes å ha  akseptert alle vilkår dersom vedkommende tar i bruk tjenester uten at avtaleinngåelse er uttrykkelig  inngått.

 1. Feilmelding- og retting

  Dersom det er behov for bistand skal dette meldes til Leverandør snarest til avtalt meldingsadresse. Etter  mottak av feilmelding skal Leverandør iverksette tiltak for å bistå Kunden.

 1. Betalingsbetingelser

  Faste månedlige vederlag faktureres forskuddsvis hvert kvartal med 10 dagers betalingsfrist. Eventuelle  andre ytelser faktureres fortløpende dersom ikke annet er avtalt.

 1. Taushetsplikt

  Partene, og de som handler på vegne av partene, har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art.  Taushetsplikten omfatter forhold som kan skade en av partenes virksomhet, og opplysninger om noens  personlige forhold.

 1. Mislighold

  En part er i mislighold dersom parten ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen.
  Dersom en part mener at den annen part er i mislighold skal parten straks fremsette skriftlig reklamasjon  om forholdet.

  Leverandørens mislighold
  Dersom Leverandøren misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan Kunden kreve erstattet sitt tap  som følge av misligholdet. Det er et vilkår for erstatning at Leverandøren eller noen Leverandøren er  ansvarlig for har forårsaket tapet ved grov uaktsomhet eller forsettlig adferd. Erstatningsansvaret er  begrenset til 3 måneders verdi ekskl. merverdiavgift av den misligholdte del leveransen/Tjenesten,  begrenset til den aktuelle Kunde.
  Dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser, har Kunden rett til å heve avtalen. Kunden  kan dog ikke heve før Leverandøren er gitt rimelig frist til å utbedre misligholdet

  Kundens mislighold
  Ved forsinket betaling påløper morarente i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov  om renter ved forsinket betaling.
  Hvis forfalt vederlag, inkludert eventuelle renter, ikke er betalt innen 30 dager etter forfall har  Leverandøren rett til å stanse leveransen uten ytterligere varsel.
  Hvis Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan Leverandøren heve Avtalen.  Leverandøren kan ikke heve før Kunden er gitt rimelig frist til å utbedre misligholdet.
  Ved Kundens mislighold kan Leverandøren kreve å få sin tapte fortjeneste som følge av misligholdet.  Dersom Leverandøren hever på grunn av vesentlig mislighold utgjør tapet Leverandørens tapte fortjeneste  i Avtalen, ut oppsigelsestid, eventuelt ut Avtalens bindingstid dersom denne er lengre

  Felles bestemmelser
  Erstatning ved mislighold er begrenset til det direkte og påregnelige tap parten lider, innenfor de rammer  for erstatningsansvaret som fremgår ovenfor.
  Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring hos den ene part, har den annen part rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

 1. Force majeure m.v.

  Dersom Avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av hendinger  som brann, naturkatastrofer eller øvrige forhold som ligger utenfor partenes kontroll, herunder ikke oppfyllelse fra underleverandører, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og  for så lang tid forholdet varer.
 1. Varighet og opphør

  Avtalen gjelder fra den dato som er spesifisert i Avtalen. Dersom det er avtalt bindingstid, fremgår dette  av Avtalen.
  For at Avtalen skal utløpe, må en av partene skriftlig ha sagt opp denne ved melding. Avtalen løper med 3  måneders gjensidig oppsigelsesfrist, så fremst ikke annet er spesifisert, med virkning fra den 1. i den  påfølgende måneden.

 1. Overdragelse

  Ingen av partene kan overdra sine rettigheter eller forpliktelser etter Avtalen uten den annen parts  skriftlige samtykke. Samtykke er ikke påkrevet ved fusjon, fisjon o.l., eller ved overdragelse til selskap i  samme konsern. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
  Leverandør står fritt til å benytte factoring.

 1. Tvister

  Partenes plikter og rettigheter bestemmes i sin helhet av norsk rett. Partene vedtar Hedmark Tingrett  som verneting